به زودی باز خواهیم گشت

،با تغییرات شگفت انگیز و برنامه های جذاب

قوی تر از گذشته باز خواهیم گشت