اعضای شورای علمی

پروفسور علی متولی زاده اردکانی

[دبیر برگزاری رویداد]

دکتر سید کاظم صباغ

[دبیر برگزاری رویداد]

دکتر مهتا مظاهری

[مشاور علمی رویداد]
اعضای کمیته منتورینگ علمی

دکتر شراره ستوده

[دبیر کمیته منتورینگ علمی]
اعضای کمیته منتورینگ کارآفرینی

دکتر مهدی مهاجرانی

[دبیر کمیته منتورینگ کارآفرینی]