دکتر سیدمحمد مشتاقیون

سخنران رویداد
تحصیلات:
دکتری ژنتیک ملکولی
سمت شغلی:
استادیار، گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی دانشگاه یزد
تلفن تماس:
+98-35-31232655
نمابر:
+98-35-38211279
Address:
Faculty of Science-Biology Department
رزومه علمی:
لینک

[روز دوم]
قالب : Metagenomics & Functional Metagenomics