دکتر مهدی مهاجرانی

دبیر کمیته منتورینگ کارآفرینی
موسس شتاب دهنده پیشگامان کویر یزد:
لینک
وبسایت:
لینک
ایمیل:
Info@drmohajerani.com
شماره تماس:
۰۹۱۲۱۳۰۶۳۰۹
تلفن دفتر تهران :
۲۲۲۷۴۹۰۷ –021
تلفن دفتر یزد:
۳۷۲۸۱۹۸۹ - 035

موضوعات سخنرانی

[روز اول]
قالب : اهمیت کارافرینی و ایده پردازی و چگونگی پرورش ایده ها