دکتر هنگامه زندی

سخنران رویداد
تحصیلات:
دکتری تخصصی میکروب شناسی بالینی
سمت:
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا
شماره تماس:
03538209144
رزومه علمی:
لینک

موضوع سخنرانی

[روز دوم]
قالب : مقاومت میکروبی-باکتری های بیماری زا